Sunday, January 21, 2018

Contoh tajuk kerja kursus Pengajian Am 2018

Tema : Sosial Budaya: Pelancongan

Tajuk 1

Kewujudan Pusat Rekreasi Air Putrajaya, Kuala Lumpur  dan pengaruhnya terhadap sosial budaya penduduk setempat.

Objektif:

1. Mengenal pasti jenis aktiviti rekreasi yang dijalankan di Pusat Rekreasi Air Putrajaya Kuala Lumpur.

2Mengkaji kesan kedatangan pelancong terhadap sosial dan budaya penduduk setempat di Purtajaya Kuala Lumpur.

Tajuk 2

Pasar Seni Kuala Lumpur menarik pelancong mengenali budaya Malaysia. Satu kajian kes.

Objektif:
1. Mengenalpasti jenis budaya Malaysia yang diperkenalkan di Pasar Seni Kuala Lumpur.

2. Mengkaji keberkesanan promosi budaya Malaysia ke arah meningkatkan kehadiran pelancong ke Pasar Seni Kuala Lumpur


Tema : Ekologi : Alam Sekitar

Tajuk 1 

Perubahan ekologi pantai akibat penambakan laut ke atas nelayan di kawasan Pantai Merdeka

Objektif

1. Mengenal pasti kesan penambakan laut terhadap ekologi pantai di kawasan Pantai Merdeka.
2. Mengkaji tindakan nelayan akibat perubahan ekologi pantai di kawasan Pantai Merdeka.Tajuk 2

Kesan pelaksanaan program "Hari Tanpa Plastik" dalam kalangan penggunaTESCO Kajang Selangor

Objektif

1. Mengenalpasti sebab pengguna menyokong pelaksanaan program "Hari Tanpa Bag Plastik" di TESCO Kajang Selangor

2. Mengkaji tahap kesedaran pengguna ke arah kelestarian alam sekitar melalui program "Hari Tanpa Bag Plastik" di TESCO Kajang

Saturday, January 13, 2018

Kerja Kursus Pengajian Am 2018

Tema:

1. Sosial dan Budaya : Pelancongan


Contoh Tajuk:


a. ___________________ menjadi destinasi pelancong asing dan domestik.

b. Daya tarikan dan kesan pelancongan terhadap sosial budaya peniaga di _________.

c. Pengaruh pelancong dari ____________ terhadap penduduk tempatan di ________.

Objektif: 1. Mengkaji faktor penduduk tempatan memilih gaya hidup ala _______.
                2. Mengenal pasti kesan gaya hidup ala ______________ di kalangan penduduk tempatan ___________

d. Perayaan __________ di ___________menarik minat pelancong .


2. Ekologi : Alam Sekitar


Contoh Tajuk:


a. Pembinaan ________________ dan kesannya terhadap ekologi _____________.

b. Pembuangan sampah di Pasar Malam _________ mengakibatkan kesan ekologi kawasan ____________.Sunday, April 2, 2017

TIPS MENULIS LOKASI KAJIAN

Lokasi kajian harus mempunyai peta/gambar dan penerangan rengkas lokasi berikut:

1. Negeri
2. Daerah
3. Lokasi kajian

Thursday, March 30, 2017

TIPS MENULIS METHODOLOGI KAJIAN UNTUK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM

Untuk methodology kajian perlu ada 3 perkara/bahagian:

1. Kaedah Kajian.
 Sekurang-kurangnya 3 kaedah kajian. Boleh berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Contohnya kaedah soal selidik, temuramah, pemerhatian, kajian kes , rujukan dan sebagainya. Setiap kaedah yang dipilih mesti diterangkan. Contohnya kalausoal selidik harus diterangkan jumlah soalan yang dikemukakan, berapa bahagian dalam soal selidik tersebut dan skala linkert  yang digunakan.

2. Sampel/responden
Harus diterangkan berapa responden atan sampel anda dan kriteria pemilihan. Juga boleh diterangkan lokasi responden dan apa-apa maklumat yang anda rasa perlu dinyatakan seperti kategori umur dan sebagainya.

3. Analisis data
Akhirnya perlu diperincikan bagaimana data dianalisakan. Adalah dalam bentuk jadual, graf bar, carta atau sebarang bentuk yang anda akan kemukan dalam kajian anda.

Tuesday, March 28, 2017

TIPS MENULIS PENDAHULUAN KERJA KURSUS

Berikut adalah tips mudah yang boleh menjadi panduan menulis pendahuluan untuk pelajar.
Bahagikan pendahuluan anda kepada 5 perenggan.

Perenggan 1

Nyatakan fakta/statistik/trend atau apa-apa maklumat umum mengenai isu tajuk anda. Contohnya kalau tajuk pelajar adalah mengenai "pelancongan" nyatakan fakta dan maklumat umum mengenai pelancongan di Malaysia dan seterusnya dikaitkan ke kawasan kajian. Maklumat umum boleh merangkumi dunia ataupun Malaysia sahaja atau kedua-dua sekali ( lebih baik).

Contoh:
..........Mengikut statistik Kementerian Pelancongan Malaysia sejak Januari hingga September 2017 seramai 24.7 juta pelancong telah mengunjungi Malaysia. ......

Perenggan 2

Nyatakan pendapat seseorang terkenal dalam negara ataupun luar negara mengenai isu yang dibincang. Boleh juga  gunakan petikan dari majalah, suratkhabar bahan internet yang sah.

Perenggan 3

Berikan definisi istilah/perkataan atau frasa yang digunkan dalam tajuk. Definisi boleh diambil dari kamus ataupun mana-mana bahan akademia yang sah.

Perenggan 4

Perkenalkan lokasi dan responden secara rengkas.  Kaitkan latar belakang responden dan lokasi dengan isu secara umum.

Perenggan 5

Nyatakan rasional kajian anda. Huraikan rasional dengan mengkaitkan trend/maklumat umum dengan lokasi dan responden anda.

Maklumat/huraian mesti menggunakan minimum 3 sumber rujukan. Seluruh kajian minimum 5 sumber rujukan

Harap ianya membantu.