Thursday, March 30, 2017

TIPS MENULIS METHODOLOGI KAJIAN UNTUK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM

Untuk methodology kajian perlu ada 3 perkara/bahagian:

1. Kaedah Kajian.
 Sekurang-kurangnya 3 kaedah kajian. Boleh berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Contohnya kaedah soal selidik, temuramah, pemerhatian, kajian kes , rujukan dan sebagainya. Setiap kaedah yang dipilih mesti diterangkan. Contohnya kalausoal selidik harus diterangkan jumlah soalan yang dikemukakan, berapa bahagian dalam soal selidik tersebut dan skala linkert  yang digunakan.

2. Sampel/responden
Harus diterangkan berapa responden atan sampel anda dan kriteria pemilihan. Juga boleh diterangkan lokasi responden dan apa-apa maklumat yang anda rasa perlu dinyatakan seperti kategori umur dan sebagainya.

3. Analisis data
Akhirnya perlu diperincikan bagaimana data dianalisakan. Adalah dalam bentuk jadual, graf bar, carta atau sebarang bentuk yang anda akan kemukan dalam kajian anda.

Tuesday, March 28, 2017

TIPS MENULIS PENDAHULUAN KERJA KURSUS

Berikut adalah tips mudah yang boleh menjadi panduan menulis pendahuluan untuk pelajar.
Bahagikan pendahuluan anda kepada 5 perenggan.

Perenggan 1

Nyatakan fakta/statistik/trend atau apa-apa maklumat umum mengenai isu tajuk anda. Contohnya kalau tajuk pelajar adalah mengenai " perniagaan pakaian atas talian" nyatakan fakta dan maklumat umum mengenai perniagaan pakaian atas talian. Maklumat umum boleh merangkumi dunia ataupun Malaysia sahaja atau kedua-dua sekali ( lebih baik).

Perenggan 2

Nyatakan pendapat seseorang terkenal dalam negara ataupun luar negara mengenai isu yang dibincang. Boleh juga  gunakan petikan dari majalah, suratkhabar bahan internet yang sah.

Perenggan 3

Berikan definisi istilah/perkataan atau frasa yang digunkan dalam tajuk. Definisi boleh diambil dari kamus ataupun mana-mana bahan akademia yang sah.

Perenggan 4

Perkenalkan lokasi dan responden secara rengkas.  Kaitkan latar belakang responden dan lokasi dengan isu secara umum.

Perenggan 5

Nyatakan rasional kajian anda. Huraikan rasional dengan mengkaitkan trend/maklumat umum dengan lokasi dan responden anda.

Maklumat/huraian mesti menggunakan minimum 3 sumber rujukan. Seluruh kajian minimum 5 sumber rujukan

Harap ianya membantu.
Saturday, April 2, 2016

Contoh Kajian

Para pelajar cikgu sila baca kajian berikut. Kajian Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran 2013. Ianya akan membantupelajar menulis 'dapatan kajian'. Harap ianya membantu.

Tuesday, January 12, 2016

Tuesday, May 12, 2015

Portal 1Klik

Para pelajar portal ini sangat berinformasi dan pelajar harus membaca maklumat yang telah diberi dalam portal ini.