Penggal 2 - Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan Negara

IDEA, WAWASAN DAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA


Pelajar perlu  mengetahui Ideologi Negara, Wawasan 2020, Dasar Pembangunan Negara ( merangkumi Dasar Ekonomi dan Dasar Sosial dan Budaya).


A. Ideologi Negara - RUKUN NEGARA
Ini adalah antara yang penting. Pelajar harus tahu matlamat Rukun Negara dan prinsipnya.B. Dasar Wawasan 2020 _ Hasrat untuk mencapai negara maju melalui perancangn yang rapi.Pelajar harus tahu 9 cabaran dan strategi pelaksanaan.C. DASAR-DASAR  PEMBANGUNAN NEGARA

I. Rancangan Pembangunan Negara

1. Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP).
2. Rangka Rancangan Jangka Sederhana (Merangkumi semua rancangan
    Lima Tahun)
3. Perancangan Jangka Pendek/ Bajet Tahunan

II. Dasar-Dasar Negara

1. Dasar Sosial dan Budaya. Dasar ini merangkumi dasar pembangunan negara, dasar perpaduan negara dan dasar sosial negara.

i. Dasar Pembangunan Negara

Dasar Ekonomi Baru
Dasar Pembangunan Nasional
Dasar Wawasan Negara
Model Ekonomi Baru

1. Dasar Ekonomi Baru - Dasar Ekonomi Baru boleh dianggap sebai ibu kepada semua dasar lain. Ianya merangkumi Rancangan Rangka Panjang 1 (1970-1990). Juga merangkumi 4 rancangan Malaysia.
2. Dasar Pembangunan Nasional - Memandangkan objektif Dasar Ekonomi Baru tidak tercapai dengan sepenuhnya maka ianya telah disambung sebagai Dasar Pembangunan Nasional dan memuatkan banyak perubahan. Ianya merangkumi Rangka Rancangan Panjang 2 (1990-2000)
3. Dasar Wawasan Negara- Sekali lagi objektif Dasar Pembangunan Nasional  tidak dapt dicapai dengan sepenuhnya maka ianya telah disambung dengan Dasar Wawasan Negara.4. Model Baru Ekonomi Negara - Dengan tamatnya Dasar Wawasan Negara maka dirangka satu model dasar yang baru bersesuai dengan pembangunan negara dan hasrat mencapai konsep 1Malaysia dan Wawasan 2020.
2.Dasar Ekonomi Negara. Ianya adalah:

1. Dasar Pertanian Negara
2. Dasar Perindustrian Negara
3. Dasar Pendudukan Negara
4. Dasar Penswastaan
5. Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
6. Dasar Peningkatkan Dan Pengeluaran Negara
7. Dasar Hala Cara Baru Dalam Pembangunan Kampong Dan Luar Bandar
8. Dasar Persyarikatan Malaysia
9. Dasar Pembangunan Nasional


6. Dasar Pertanian Negara7. Pelan Induk Perindustrian


8. Dasar Automobil Negara


Dasar automobil nasional from munnianwar

9. Dasar Belilah Barangan Buatan MAlaysia10. Dasar Bersih Cekap dan Amanah


Dasar bersih cekap amanah from munnianwar

11. Gagasan 1Malaysia


PROGRAM KEYWORD
Khas untuk pelajar dengan tujuan membantu menjawab soalan struktur dasar

Rukun Negara
Objektif
1.      Masyarakat yang adil-peluang yang sama
2.      Memelihara cara hidup demokratik
3.      Perpadua yang erat-satu bangsa dan satu Negara
4.      Sikap yang liberal – budaya dan agama
5.      Masyarakat progresif- sains dan teknologi
Lima prinsip
1.      Kepercayaan kepada tuhan
2.      Kesetiaan kepada raja dan Negara
3.      Keluhuran perlembagaan- sumber undang-undang tertinggi
4.      Kedaulatan undang-undang
5.      Kesopanan dan kesusilaan

Wawasan 2020
1.      Malaysia bersatu- matlamat yang sama dan dikongsi bersama
2.      Masyarakat berjiwa bebas, tenteram, maju, berkeyakinan, bangga- tidak mengalah pada sesiapa
3.      Masyarakat demokratik- satu bentuk pemahaman yang matang- menjadi contoh
4.      Masyarakat bermoral dan beretika- agama, jiwa dan etika
5.      Masyarakat liberal dan bertolak ansur-bebas amalkan adat, budaya dan agama
6.      Saintifik dan progresif- menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi
7.      Masyarakat penyayang dan budaya menyayangi-masyarakat lebih penting dari individu
8.      Masyarakat adil dan bidang ekonomi-pengagihan kekayaan secara adil dan saksama
9.      Masyarakat makmur- ekonomi bersaing,dinamik,giat dan kental.

Perancangan Negara
A.    Perangkaan Jangka Panjang
1.      Rangka Rancangan Jangka Panjang Satu- Dasar Ekonomi Baru – 1970-1990
2.      Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua- Dasar Pembangunan Nasional 1990-2000
3.      Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga- Dasar Wawasan Negara – 2000-2010
B.     Perangkaan Jangka Pendek
1.      Rancangan Malaya 1
2.      Rancangan Malaya 2
3.      Rancangan Malaysia 1 –
4.      Rancangan Malaysia 2-5 – Dasar Ekonomi Baru
5.      Rancangan Malaysia 6-7 – Dasar Pembangunan Nasional
6.      Rancangan Malaysia 8-9 – Dasar Wawasan Negara
7.      Rancangan Malaysia 10-11 – Model Ekonomi Baru
C.     Perangkaan Jangka Pendek/Bajet tahunan
. Belanjawan Negara

Dasar Ekonomi Baru
Objektif
1.      Membasmi kemiskinan – banyakkan peluang pekerjaan
2.      Penyusunan semula masyarakat-penghapusan pengenalan kaum

Dasar Pembangunan Nasional
1.      Keseimbangan optimum-pengagihan saksama
2.      Pembangunan seimbang antara sektor-sektor-saling  melengkapi
3.      Menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi- perkongsian secara lebih adil
4.      Antara negeri dan Bandar dan luar Bandar
5.      Masyarakat progresif
6.      Sumber manusia
7.      Sains dan teknologi-sosio ekonomi
8.      Perlindungan alam sekitar
Pembaharuan
i.                    Pembasmian kemiskinan penduduk termiskin
ii.                  Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)
iii.                Penekanan sector swasta- penyususnan semula masyarakat
iv.                Pembangunan sumber manusia

Dasar Wawasan Negara (objektif utama perpaduan)-basmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat
(Khasnya menyiapkan hala tuju Negara kea rah Negara maju 2020)
1.      Masyarakat Berpengetahuan
2.      Sumber dan kekuatan tempatan
3.      Pertanian, pembuatan dan perkhidmatan
4.      Miskin kumpulam kecil-kawasan terpencil, orang asli dan minoriti di Sabah dan Sarawak
5.      Bumiputera- ekuiti 30%
6.      Bumiputera- sektor utama
7.      Pembangunan sumber manusia
8.      Alam Sekitar yang mampan
9.      Bangsa berdaya tahan- hadapi globalisasi

 Model Ekonomi Baru
Negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020
Prinsip Utama
1.      Ekonomi Berpendapatan Tinggi – AS$15,000-AS$20,000
2.      Kemampanan- memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang
3.      Keterangkuman – semua menikmati kekayaan Negara
Lapan Inisiatif MBE
i.                    Peranan sector swasta
ii.                  Tenaga kerja berkualiti
iii.                Ekonomi domestic
iv.                Kukuhkan sector awam
v.                  Mesra pasaran
vi.                Infrastruktur asaskan pengetahuan
vii.              Tingkatkan sumber pertumbuhan
viii.            Pertumbuhan yang mapan
Empat Tonggak Utama
1.      Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan
2.      Program Transformasi Kerajaan  (PTK)
3.      Program Transformasi Ekonomi (PTE)
4.      Rancangan malaysia Kesepuluh

Dasar Automobil
-          Merangsang sector automobile
Objektif
i.                    Pembangunan industry automobile
ii.                  Persekitaran pelaburan
iii.                Daya saing syarikat pembuat kenderaan
iv.                Teknologi baru
v.                  Bidang niche
vi.                Penyertaan Bumiputera
vii.              Standard Keselematan
viii.            Menambah baik

Dasar Pertanian Ketiga
Pertama
1.       Sektor pertanian berorientasikan ekspot
2.      Ekspansionari- utamakan kelapa sawit dan koko
Kedua
1.      Peningkatan produktiviti, kecekapan dan persaingan
2.      Menghasilkan produk nilai tambah
3.      Industry asas tani
Ketiga
1.      Peningkatan sekuriti makanan
2.      Daya saing pertanian
3.      Pertalian dengan sector-sektor lain- rantaian dengan sector industri
4.      Pemuliharaan dan penggunaan sumber asli dengan mampan
5.      Pendekatan perhutani ( agroforestry approach)- hutan dan pertanian dibangunkan bersama
6.      Berasaskan produk – keperluan dan cita rasa penduduk dan pasaran

Dasar Agromakanan (2011-2020)
-          Kesenimbungan dari Dasar Pertanian Negara Ketiga
Objektif
i.                    Meningkatkan pendapatan kumpulan sasar
ii.                  Menjamin bekalan makanan
iii.                Pendapatan Negara

Dasar Jaminan Bekalan Makanan 2008-2010
Objektif
i.                    Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti agro makanan- tahap sara diri
ii.                  Memastikan bekalan makanan mencukupi , berkualiti dan selamat dimakan
iii.                Pendapatan setimpal
Strategi
i.                    Beras
ii.                  Stok penimbal beras
iii.                Pengeluaran dan produktiviti komoditi
iv.                Pasaran dan agihan
v.                  Bumi hijau
vi.                Tanah terbiar

Pelan Induk Perindustrian
Pertama
1.      Asas sektor perkilangan sebagai penjana pertumbuhan ekonomi
Kedua
1.      Mengukuhkan industri selain meningkatkan aktiviti nilai tambah dan produktiviti
Ketiga
1.      Menangani cabaran baru- pelaburan, modal insane, inovatif,kreatif, kemahiran dan sektor baru.
2.      Pembuatan – berasaskan sumber(6) dan bukan sumber (6)
3.      Sub-sektor (8)
i.                    Perkhidmatan
ii.                  Perniagaan dan professional
iii.                Perdagangan dan pengedaran
iv.                Pembinaan
v.                  Pendudukan dan latihan
vi.                Perkhidmatan penjagaan kesihatan
vii.              Perkhidmatan pelancongan
viii.            Teknologi maklumat dan komunikasi serta logistik
4.      Sektor baru – sektor perkhidmatan ( kerajaan merangka empat teras)
i.                    Daya saing, produktiviti dan kecekapan
ii.                  Kapasiti dan keupayaan sub-sektor- pusat serantau perkhidmatan terpilih
iii.                Ekspot perkhidmatan
iv.                Sokongan institusi

Ekonomi Berasaskan Pengetahuan
-          Ditetapkan dalam Pelan Rangka Perspektif Ketiga (OPP3)
Objektif
i.                    Asas tenaga kerja
ii.                  Banyakkan inisiatif  S&T dan R&D
iii.                Pembangunan infrastruktur
iv.                Struktur sistem kewangan
v.                  Kandungan pengetahuan pertanian,pembuatan dan perkhidmatan
vi.                Menggalakkan sector swasta
vii.              Mengolah sektor awam
viii.            Pengetahuan beretika
x.                  Merapatkan jurang digital

Sogoshosa Malaysia
1.      Rangkaian antarabangsa
2.      Mengendalikan barang dagangan banyak
3.      Memainkan peranan utama di bidang perdagangan luar
.
Dasar Pandang ke Timur
-          Memilih amalan terbaik dari Negara-negara Timur
-          Wujudkan nilai etika kerja yang baik
Strategi
i.                    Perubahan struktur – kad perakam waktu, tanda nama, KMMK, fail meja dan pejabat terbuka
ii.                  Perubahan sikap – Perkhidmatan cemerlang, Bersih Cekap Amanah, Kepimpinan Melalui Teladan
iii.                Latihan dan Kursus – latihan teknikal, pengajan akademik, skim latihan usahawan

Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
i.                    Kedudukan kewangan Negara
ii.                  Deficit belanjawan
iii.                Kadar inflasi
iv.                Hutang Negara

Dasar Belilah barang-Barang Buatan Malaysia
i.                    Prasangka barang tidak berkualiti
ii.                  Kurangkan aliran mata wang Negara
iii.                Sokongan pengusaha tempatan

Dasar Persyarikatan Malaysia
i.                    Menghapuskan salah faham
ii.                  Menggalakkan perkongsian
iii.                Kerjasama

Dasar Penswastaan
Objektif:
i.                    Meringankan beban kewangan kerajaan
ii.                  Meningkatkan kecekapan, daya dan mutu pengeluaran
iii.                Mengagihkan sumber ekonomi dengan cekap
iv.                Menggalakkan pertumbuhan ekonomi
v.                  Usahawan Bumiputera
Bentuk Penswastaan
i.                    Penjualan
ii.                  Pajakan
iii.                Kontrak Pengurusan
iv.                Bina-Kendali-Pindah dan Bina-Kembali

Dasar Sosial Negara
-menangani gejala social yang melanda negara pada masa sekarang
 Objektif Khusus
1.      Keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi
2.      Membangun dan memperkasakan insane sepanjang hayat
3.      Sistem sokongan social dan perkhidmatan social- system keluarga, komuniti, agama
4.      Menjana sinergi multisektor- sektor awam dan swasta

Dasar Sukan Negara
-          Perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan Negara- sukan massa dan kecemerlangan
-          Rasional
1.      Indidvidu
2.      Masyarakat
3.      Negara
Objektif:
1.      Masyarakat yang sihat, disiplin dan bersatu padu
2.      Keperluan asasi social , psikologi dan fisiologi individu
3.      Pengetahuan dan amalan sukan
4.      Kecemerlangan dan semangat kesukanan

Dasar Alam Sekitar Negara
-          Meneruskan kemajuan ekonomi,social dan budaya dan kualiti hidup menerusi kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari
-          Objektif DASN
1.      Alam sekitar uang bersih, selamat, sihat dan produktif
2.      Pemulihaaan kebudayaan dan warisan
3.      Cara hidup, pola penggunaan dan pengeluaran lestari
8 prinsip
1.      Pengawasan Alam Sekitar
2.      Pemuliharaan Ketahanan dan Kepelbagaan Alam
3.      Peningkatan Berterusan Kualiti Alam Sekitar
4.      Penggunaan Mapan Sumber-sumber Asli
5.      Membuat Keputusan Bersepadu
6.      Peranan Sektor Swasta
7.      Komitmen dan Kebertanggungjawaban
8.      Penyertaan Aktif dalam Masyarakat Antarabangsa

1.       Dasar Pendidikan- Falsafah Pendidikan Kebangsaan
i.                     Sistem persekolahan yang sama bagi semua
ii.                   Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama
iii.                  Kurikulum yang sama
iv.                 Sukatan pelajara yang seragam
v.                   Peperiksaan yang seragam
2.       Akta Bahasa Kebangsaan- Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan
i.                     Bahasa pengantar di sekolah
ii.                   Bahasa digunakan di mahkamah
iii.                  Satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara kaum
3.       Dasar Kebudayaan Kebangsaan
i.                     Mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan
ii.                   Memelihara keperibadian kebangsaan
iii.                  Meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia
4.       Sukan Alat Perpaduan
i.                     Menyemarakkan semangat patriotik rakyat
ii.                   Mengeratkan perpaduan kaum dan hubungan antara negeri
Program Transformasi Kerajaan

-          Dirangka berdasarkan Gagasan 1Malaysia Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan
-          Menggariskan secara terperinci NKRA (Bidang Keberhasilan Utama Negara dan (MKRA) Bidang Keberhasilan Utama Kementerian
-          Kerajaan dan perkhidmatan awam saling melengkapi
-          PTK dilaksana dalam 3 fasa
1.       2010-2012- pengenalan
2.       2012-2015- mendalam khas MBE
3.       2015-2020- matlamat wawasan 2020
-          Semua pelan tindakan PTK akan berpaksi pada Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan enam Bidang Keberhasilan Utama NegARA (nkra)
-          Akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan
-          Kanak-kanak menguasai membaca, mengira dan menulis
-          80% mendapat pendidikan prasekolah
-          Mengurangkan kadar jenayah

NKRA
-          Memenuhi keperluan rakyat selepas PRU12
-          Selars dengan Rancangan Malaysia ke 10
-          Lembaga Pemandu NKRA diketuai seorang pengerusi
-          Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (PEMANDU) diketuai Ketua Eksekutif
-          Setiap NKRA diketuai seorang menteri
TERAS NKRA
1.       Jenayah- Kementerian Dalam Negeri
2.       Rasuah- Jabatan Perdana Menteri
3.       Pendidikan bermutu dan termampu- Kementerian Pelajaran
4.       Taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah- Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
5.       Prasarana luar Bandar dan pedalaman- Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
6.       Pengangkutan Awam Bandar- Kementerian Pengangkutan
Tujuan NKRA
-          Kebertanggungjawaban – anggota pentadbir dan penjawat awam
-          Maklumkan pada rakyat hala tuju
-          Peluang kepada rakyat untuk memantau dan menilai pencapaian sasaran program yang dirancangkan

Program Transformasi Ekonomi (PTE)
-          Malaysia memerlukan satu perubahan ekonomi yang agresif
-          Mengatasi masalah KDNK(Keluaran Negara Kasar) yang menurun akibat krisis ekonomi
-          Dipacu oleh swasta untuk mencapai Negara berpendapatan tinggi
-          Dibangunkan berteraskan 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA)
-          Bidang-bidangnya adalah:
1.       Minyak, Gas dan Tenaga
2.       Minyak Sawit
3.       Perkhidmatan Kewangan
4.       Pelancongan
5.       Perkhidmatan Perniagaan
6.       Elektrik dan Elektronok
7.       Pemborongan dan Peruncitan
8.       Pendidikan
9.       Penjagaan Kesihatan
10.   Kandungan Komunikasi dan Infrastruktur
11.   Pertanian
12.   Greater Kuala Lumpur Lembah Kelang

Lima Koridor Pembangunan
1.       Koridor Pembangunan Tenaga Sarawak (SCORE)
2.       Iskandar Malaysia WPI
3.       Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER)
4.       Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)
5.       Koridor Pembangunan Sabah (SDC)

Dasar Warga Tua Kebangsaan

-orang yang berumur lebih dari 60 tahun
Objektif:
1.       Meningkatkan martabat dan kehormatan dalam keluarga,masyarakat dan Negara
2.       Memajukan potensi-aktif dan produktif- peluang hidup berdikari
3.       Pengwujudan dan penyediaan kemudahan-kemudahan penjagaan

Dasar Perfileman
-          Menjana kemajuan industry filem ke persada dunia
-          Mengurangkan kebergantungan penerbit filem- lakukan kerja di luar Negara
-          Merancakkan penerbitan filem tempatan
-          Teknologi dan daya kreatif
-          Tahap kecemerlangan
-          Destinasi perfileman baik
-          Memantapkan penghasilan filem tempatan

Pelan Induk Pembangunan Industri Muzik Malaysia
-          Memartabatkan industry muzik
-          Tanda pengiftirafan kerajaan
-          Mengurus dan melaksanakan tindakan komprehensif
-          Pendidkan seni di sekolah dan institute
-          Peluang artis
-          Memelihara muzik tradisi
-          Pengiktirafan
-          Pemasaran
-          Insentif percukaian
-          Infrastruktur
-          Pengurusan

            Dasar Buku Negara
-          Buku bahasa Malayu memainkan peranan-alat pembangunan fikiran, sosial dan kebudayaan
-          Dinikmati oleh semua golongan masyarakat
-          Minat membaca- masyarakat uang membaca
-          Buku terbitan Negara mencapai mutu yang baik

Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
-          Daya pengeluaran
i.                     nisbah di antara jumlah pengeluaran dan faktor-faktor pengeluaran

ii.                   Pengukuran nilai barang yang dikeluarkan dengan kos yang rendah
iii.                  Nisbah hasil dan jumlah kos buruh
-          Daya pengeluaran tidak serupa dengan jumlah pengeluaran dan peningkatan daya pengeluaran tidak semestinya dicapai
Rasional
-          Pemgembelingan tenaga swasta dan awam
-          Sumber Negara digunakan dengan optima
Objektif
i.                     Meninggikan kadar pertumbuhan ekonomi- menyusun semula struktur
ii.                   Sumber secara optima dan elakkan pembaziran
iii.                  Memperkukuhkan asas perindustrian- bersaing di pasaran bebas
Strategi
i.                     Pembaikan kepada system dan organisasi
ii.                   Penggunaan teknologi yang sesuai
iii.                  Penerapan nilai baru
iv.                 Dasar-dasar baru
v.                   Dasar pandang ke timur
vi.                 Dasar Persyarikatan
vii.                Dasar Penswastaan
viii.              Dasar Sogoshosha
ix.                 Dasar Pertanian Negara

Dasar Kependudukan Malaysia
Objektif
-          mengujudkan 70 juta penduduk
-          menyediakan tenaga kerja
-          pasaran
-          meningkatkan daya pengeluaran
-          mengkukuhkan keselematan dan politik
Strategi
i.                     dasar cukai dan faedah bersalin
ii.                   meningkatkan kadar kesuburan dan kelahiran
iii.                  meningkatkan tenaga
iv.                 meningkatkan bekalan air

Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampong Dan Luar Bandar
-          Membaiki keadaan hidup penduduk luar Bandar
-          Melatih penduduk kampong dalam pelaburan
Objektif
i.                     Mutu dan daya pengeluaran pertanian
ii.                   Meninggikan pendapatan petani dan pekerja di desa
iii.                  Memudahkan penyampaian prasarana
iv.                 Mengurangakan kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar
v.                   Semangat berusaha, bekerjasama dll
Aspek
i.                     Kemajuan pertanian
ii.                   Pewujudan industry kampong
iii.                  Pengelopokan dan penyusunan semula kampong-kampung
Strategi
1.       Program pertanian berkelompok dan pengumpulan
2.       Mencantumkan tanah-estet padi
3.       Diselenggara oleh koperasi
4.       Kemudahan infrastruktur

Dasar Kebajikan Masyarakat
-    Kehidupan menjadi rumit akibat perubahan social yang semakin pesat.
-    Mengakibatkan tekanan an pelbagai masalah social terhadap individu dan pelbagai pihak
Objektif
i.                     Untuk menwujudkan masyarakat yang  Bersemangat Berdikari
ii.                   Menikmati  Peluang  Yang  Sama 
iii.                  Mengamalkan  Budaya  Ikram
Strategi
i.                     Pembangunan potensi manusia
ii.                   Peningkatan Penyamaan Peluang
iii.                  Budaya tolong menolong

Dasar Orang Kurang Upaya

-          Golongan orang kurang upaya (OKU) mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain.
-          Pendekatan berasaskan hak atau rights-based dan juga perlindungan wajar digunakan bagi menjamin kepentingan dan kesejahteraan OKU.
Objektif Dasar
1.  Memberi pengiktirafan serta penerimaan prinsip  hak dan peluang yang sama
2. Memastikan OKU menikmati hak, peluang dan akses secara saksama
3. Menghapuskan diskriminasi terhadap seseorang atas sebab ketidakupayaannya
4. Mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak OKU.
Strategi
1.     Advokasi
2.     Aksesibiliti
3.     Kesihatan
4.     Pemulihan
5.     Pendidikan
6.     Pekerjaan
7.     Keselematan diri dan perlindungan social
8.     Perkhidmatan sokongan
9.     Social
10.  Pembangunan Sumber manusia-GOOD LUCK-